พีชคณิตบูลีน (Rules of Boolean algebra)

1.A+0=A7.A.A=A
2.A+1=18.A.A’=0
3.A.0=09.A”=A
4.A.1=A10.A+AB=A
5.A+A=A11.A+A’B=A+B
6.A+A’=112.(A+B)(A+C)=A+BC

Source: https://www.javatpoint.com/laws-and-rules-of-boolean-algebra-in-digital-electronics

“ค่าเฉลี่ย” ในทางสถิติ ใช้โดดๆ ไม่ได้ !!! จะต้องมีค่าอื่นๆ เป็นตัวกำกับด้วย !!! ???

ค่าเฉลี่ย ในทางสถิติต้องมีค่าอื่นๆ เป็นตัวกำกับ ดังนี้
ค่ามัธยฐาน
ฐานนิยม
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

On Delay Timer กับ Off Delay Timer คืออะไร ?

Timer หรือ Timer Relay หรือ Time Delay Relay (TDR) หรือตัวตั้งเวลา คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการตั้งเวลา เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า มักใช้ในวงจรควบคุมเป็นหลัก เช่น วงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรควบคุมเครื่องจักร เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว Timer จะมีองค์ประกอบอยู่สองส่วน คือ

1 ด้านไฟเข้า เป็นส่วนของการจ่ายไฟเพื่อเลี้ยงวงจรของ Timer เองและถือเป็นส่วนของสัญญาณด้านเข้า (Input Signal) ด้วย

2 สัญญาณด้านออก (Output Signal) เป็นสัญญาณที่นำไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

การทำงานของ Timer


เมื่อมีการจ่ายไฟให้กับ Timer , Timer จะมีการนับเวลา เมื่อนับเวลาได้ถึงตามที่ตั้งเวลาไว้ สัญญาณด้านขาออก (Output Signal) ของ Timer ก็จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ Timer มีอยู่มากมายหลายชนิด ชนิดของ Timer ที่นิยมใช้คือ

1. On Delay Timer หรือ Power On Delay Timer
เมื่อเริ่มจ่ายไฟให้กับ Timer , Timer จะเริ่มนับเวลาทันที แต่หน้าสัมผัสด้านออก (Output contact) ยังไม่เปลี่ยนแปลงไดๆ จนกว่า Timer จะนับเวลาครบตามที่ตั้งเวลาไว้ หน้าสัมผัสด้านออกจึงจะเปลี่ยนแปลง แต่พอหยุดจ่ายไฟหน้าสัมผัสก็จะเปลี่ยนกลับทันที


2. Off Delay Timer หรือ Power Off Delay Timer
เมื่อเริ่มจ่ายไฟให้กับ Timer หน้าสัมผัสด้านออก (Output contact) จะเปลี่ยนแปลงในทันที แต่ Timer จะยังไม่เริ่มนับเวลา จนกว่าจะมีการหยุดจ่ายไฟด้านเข้าให้กับ Timer , Timer จึงจะเริ่มนับเวลาพอครบตามที่ตั้งเวลาไว้ หน้าสัมผัสด้านออกก็จะเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นดังเดิม


ที่มา: https://goo.gl/My5a2m

การทำงานของ Protection Relay , Under voltage release , Over voltage release

การทำงานของ Protection Relay เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ (Detect) ปัญหาต่างๆ ตามคุณสมบัติ
ของ Protection Relay ที่มีการติดตั้ง และจะมีคำสั่งเป็นหน้าสัมผัส Dry Contact สั่งไปที่
Circuit Breaker เพื่อทำการตัดและปลดวงจรออก ผ่านอุปกรณ์ภายในของ Circuit Breaker
เช่น Shunt opening release หรือ Under voltage release ตามโครงสร้างของวงจรควบคุม
ปกติการใช้งาน Protection relay ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการแต่ละโครงการ

Air Circuit Breaker (Part1)

Air Circuit Breaker เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ตัดวงจรเองอัตโนมัติ สำหรับระบบแรงดันไฟฟ้า
ไม่เกิน 1,000 Volt มีพิกัดกระแส Amp Frame
800-6300 AF และโครงสร้าง ACB มี 2 แบบคือ
1. Fixed Type.
2. Draw Out Type.

Air Circuit Breaker มี Protection Trip Unit ที่
มีประสิทธิภาพสูงเป็นแบบ Microprocessor Base โดยมี Function protection ดังนี้

 1. Circuit Breaker แบบ Fixed Type เป็น CB
  ที่มีการ ติดตั้งอยู่กับที่ กับโครงสร้างของตู้ ไฟฟ้า
 1. Circuit Breaker แบบ Draw out Type เป็น CB
  ที่มีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน ดังนี้
  2.1 Fixed Part ( ส่วนที่ยึดติดอยู่กับที่ )
  2.2 Moving Part ( ส่วนที่เคลื่อนที่ ) ส่วนนี้คือ
  Circuit Breaker ซึ่งสามารถถอดออกจาก
  ส่วน Fixed Part ได้ เมื่อเกิดความเสียหาย
  โดยไม่ต้อง ถอดตัวนำด้านหลัง Circuit
  Breaker จึงสะดวกและรวดเร็ว

สัญลักษณ์ ฟังก์ชั่นการป้องกันของ ACB
L ตัดแบบกระแสเกิน แบบหน่วงเวลาได้
S ตัดเมื่อกระแสลัดวงจร แบบหน่วงเวลาได้
I ตัดเมื่อกระแสลัดวงจร แบบทันทีทันใด
G ตัดเมื่อกระแสรั่วลงดิน