“ค่าเฉลี่ย” ในทางสถิติ ใช้โดดๆ ไม่ได้ !!! จะต้องมีค่าอื่นๆ เป็นตัวกำกับด้วย !!! ???

ค่าเฉลี่ย ในทางสถิติต้องมีค่าอื่นๆ เป็นตัวกำกับ ดังนี้
ค่ามัธยฐาน
ฐานนิยม
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน