พีชคณิตบูลีน (Rules of Boolean algebra)

1.A+0=A7.A.A=A
2.A+1=18.A.A’=0
3.A.0=09.A”=A
4.A.1=A10.A+AB=A
5.A+A=A11.A+A’B=A+B
6.A+A’=112.(A+B)(A+C)=A+BC

Source: https://www.javatpoint.com/laws-and-rules-of-boolean-algebra-in-digital-electronics