On Delay Timer กับ Off Delay Timer คืออะไร ?

Timer หรือ Timer Relay หรือ Time Delay Relay (TDR) หรือตัวตั้งเวลา คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการตั้งเวลา เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า มักใช้ในวงจรควบคุมเป็นหลัก เช่น วงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรควบคุมเครื่องจักร เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว Timer จะมีองค์ประกอบอยู่สองส่วน คือ

1 ด้านไฟเข้า เป็นส่วนของการจ่ายไฟเพื่อเลี้ยงวงจรของ Timer เองและถือเป็นส่วนของสัญญาณด้านเข้า (Input Signal) ด้วย

2 สัญญาณด้านออก (Output Signal) เป็นสัญญาณที่นำไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

การทำงานของ Timer


เมื่อมีการจ่ายไฟให้กับ Timer , Timer จะมีการนับเวลา เมื่อนับเวลาได้ถึงตามที่ตั้งเวลาไว้ สัญญาณด้านขาออก (Output Signal) ของ Timer ก็จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ Timer มีอยู่มากมายหลายชนิด ชนิดของ Timer ที่นิยมใช้คือ

1. On Delay Timer หรือ Power On Delay Timer
เมื่อเริ่มจ่ายไฟให้กับ Timer , Timer จะเริ่มนับเวลาทันที แต่หน้าสัมผัสด้านออก (Output contact) ยังไม่เปลี่ยนแปลงไดๆ จนกว่า Timer จะนับเวลาครบตามที่ตั้งเวลาไว้ หน้าสัมผัสด้านออกจึงจะเปลี่ยนแปลง แต่พอหยุดจ่ายไฟหน้าสัมผัสก็จะเปลี่ยนกลับทันที


2. Off Delay Timer หรือ Power Off Delay Timer
เมื่อเริ่มจ่ายไฟให้กับ Timer หน้าสัมผัสด้านออก (Output contact) จะเปลี่ยนแปลงในทันที แต่ Timer จะยังไม่เริ่มนับเวลา จนกว่าจะมีการหยุดจ่ายไฟด้านเข้าให้กับ Timer , Timer จึงจะเริ่มนับเวลาพอครบตามที่ตั้งเวลาไว้ หน้าสัมผัสด้านออกก็จะเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นดังเดิม


ที่มา: https://goo.gl/My5a2m